Iran Marka Hukuku

Markalar, toplu markalar ve ticari unvanlar


Madde 30 – markalar, toplu markalar ve ticari unvanlar aşağıdakıler gibidir:

a) Marka, bir gerçek veya tüzel kişinin mal veya hizmetlerini başka birinin mal veya hizmetlerinden ayırt eden, görünebilir bir işarettir.

b) Toplu marka, başvuru dilekçesinde toplu marka diye tanımlanan ve bu toplu markayı kullanan gerçek veya tüzel kişilein mal veya hizmetlerinin kaynağı veya kalitesi gibi başka özelliklerini gösteren, görülebilir hehangi bir işarettir.

c) Ticari unvan, gerçek veya tüzel kişini tanımlayan ad veya başlıktır.

Madde 31 – bir markanın kullanma hakkı, o markayı kanun yasalarına göre tescil ettiren kişiye aittir.

Madde 32 – bir maka bu koşullarda tescil ettirilemez:

a) Bir kurumun mal veya hizmetlerini, başka bir kurumun mal ve hizmetlerinden ayırt ettirmezse.

b) Şariat yasalarına veya kamu ahlakına aykırıysa.

c) özellikle mal ve hizmetlerin coğrafi kaynakları veya özellikleri konusunda İş merkezleri veya kamuyu yanlış yönlendiriyorsa.

d) Eğer marka, Bir askeri işaret, bayrak veya diğer ulusal işaretlerin aynısı yada taklidi olursa veya Bir ülke, uluslararası kuruluş veya uluslararası sözleşmeler uyarınca kurulmuş bir kuruluşun veya onun bileşeninin adı veya adının kısalması yada onun işaretis olursa ilgili yetkililer tarafından kullanma izni oladıkca tescil ettirilemez.

e) Başka birine ait ve aynı mal ve hizmetlerle İran’da tanınmış olan başka bir markanın aynısı veya çevirisi veya şaşırtıcı derecede benzeri olursa.

f) Aynısı veya benzeri, daha önce başka mal ve hizmetler için tescil edilmiş ve tanınmışsa, ve geleneksel olarak markanın kullanımı ve sahibi arasında bağlantı olursa ve markanın tescil edilmesi, önceki sahibinin çikarlarına zarar verirse.

g) Daha önce başka biri tarafından tescil edilmiç veya trscil başvuru tarihi önce olan veya aynı mal ve hizmetlerde rüçhan hakkına sahip olan veya mal ve hizmetlerin benzerliğinden dolayı yanlış anlamaya yol açan bir markayla ynı olması.

Madde 33 – marka tescil başvuru blgesi, markanın bir örneği ve uluslararası mal ve hizmetler sınıflandırmasına uygun istenen mal ve hizmetler listesiyle birlikte marka tescil ofisine teslim edilir. Marka tescil masraflarını başvuran öder.

Madde 34 – başvuru sahibi veya onun görevlisi, başvuru belgesinde paris sözleşmesine taraf herhangi bir ülkede, sınai mülkiyetin korunması için sözleşmede belirtlen öncelik hakkı talp ediyorsa, bu yasanın 9. Maddesinin hükümleri uygulanacaktır.

Madde 35 –başvuran, beyanı kaydedilene kadar, başvurusunu geri çekebilir.

Madde 36 – sınai mülkiyet kurumu, başvurunun şartlar ve koşullara uygun olup olmadığını inceler ve eğer tescil edilmek iöin uygun bulursa, ilgili ilanın yayınlanmasına izin verir.

Madde 37 – ilgililer, ilan yayınlan tarihten itibaren en geç 30 gün içinde, bu yasanın 30. Maddesinin (a) fıkrasına ve 32.maddesine uyulmadığına ilişkin itirazını sınai mülkiyet kurumuna teslim edebilir. Bu durumda:

1. Sınai mülkiyet kurumu, itirazın kopyasını başvurana iletib ona kararını bildirmesi için 20 gün zaman verir. Başvuran isteğinde direniyorsa, gerekçelerini içeren bir yazıyla kuruma karşlık verir, aksi taktirde başvurusu reddedilmiş sayılacaktır.

2. Başvuru sahibinin kuruma karşilik vermesi durumunda, kurum yazının bir kopyasını itiraz edene iletir ve daha sonra iki tarafın görüşleri ve kanunun hükümlerini göz önünde bulundurarak, markayı tescil edip etmeyeceğine karar verir.

Madde 38 – başvuru ilani yayınlandıktan marka tescil oluncaya kadar, başvuran tescil ettirdiği taktirde yararlanacağı ayrıcalıklar ve haklardan yararlanır. Ancak, ilan yayınlandıktan sonra başvurana karşı bir dava söz konusu olursa ve davaci ilgili makamlara fiil sırasında markanın tescil edilemez olduğunu ispat ederse, davalının savunması incelenecek ve markanın tescil edilib edilmeyeceğine dair karar verilecektir.

Madde 39 –fikri mülkiyet kurumu bu kanunda belirtilen şartlara uyulduğuna lanaat getirdiği zaman, markayı tescil edip bununla ilgili bir duyuru yayınlayıp başvuran adına bir tescil belgesi düzenler.

Madde 40 – marka tescilinin sağladığı haklar, tescilin geçerlilik süresi ve yenileme koşulları aşağıda yazınlanar gibidir:

a) İran’da tescilli olan her markanın sahibi dışında biri tarafından kullanılması, sahibinin üzün verme şartıyla mümkündür.

b) Tescili marka sahibi, markayı izni olmadan kulanan veya markanın tescilinden doğan haklarının ihlaline yol açacak bir fiil yapan herkesten mahkemede şikayetçi olabilir. Tescil edilmiş markanın bezerini aynı mal ve hizmetler için kullanmak ve kamuyu yanıltmak da bu haklara dahildir.

c) Mark sahibi tarafından veya onun izniyle ülkeye ithal edilen ve İran piyasında satışa sunulan mallarla ılgili eylemler öarka tescilinden doğan haklara dahil değildir.

d) Marka tescilinin geçerlilik süresi, tescil başvurusu belgesilinin tesliminden itibaren 10 yıldır, bu süre marka sahibinin talebi üzerine ve öngörülen ücret ödenerek, ardışık 10 yıllık süreler için uzaltık bilir. Eğer yenileme gecikirse, bitiş tarihinden itibaren, gecikme cezası ödemek şartıyla 6 aylık bir süre ek süre tanınır.

Madde 41 – her ilgili, mahkemeden markanın ibtal edilmesini talp edebilir, bu durumda 30. Maddenin (a) fıkrası ve 32. Maddede yazılan koşullara utulmadığını ıspat etmek zorundafdır.

Bir mrkanın tescilinin iptali, markanın tescil tarihinden itibaren geçerli olup ve bununla ilgili bir ilan en kıa sürede yayımlanacaktır.

Markanın sahibi veya onun yetkilisi tarafından, markanın tescil tarihinden itibaren, iptal talebinden 1 ay öncesine kadar, tam 3 yıl boyunca markaın kullanılmadığını kanıtlayan ilgililer, markanın iptal edilmesi için mahkemeye başvura bilir. Zorlamanın markanın kullanımı engellediği tespit edilirse, marka tesvili iptal edilmez.

Madde 42 – bu madde ve 43. Madde hükümlerine tabi olmak üzere, bu yasanın 31 ila 41 maddeleri, toplu markalar için de geçerli olabilir.

Toplu marka tescili başvurusunda, markanın toplu olduğuna değinmenin yanısıra, markayı kullanma şart ve koşullarının br kopyası eklenir. Tescilli toplu markanın sahibi, bu maddede yazılan şart ve koşullardaki herhanbi bir değişiklikten , sınai mülkiyet kurumunu haberdar etmeli.

Madde 43 – 41.maddede yazılan markanın iptal sebeplerine ek olarak; markanın iptal edilmesini isteyen kişi, marka sahibinin markayı 42. Maddede yazınlan şartlara aykırı olarak kullandığını veya kullanımına izin verdiğini veya ticari ve kamu alanlarını mal ve hizmtlerin kaynak veya başka bir özelliği konusunda aldatmaya yol açacak şekirlde kullandığını veya kullanmaya izin verdiğini ispat ederse, mahkene toplu markayı iptal eder.

Madde 44 – tescil veya tescil başvurusunu kullanma izni sözleşmesi, mal ve hizmetlerin kalite kontrolünü etkin bir şekilde kullanıcı tarafından sağlamalı; aksi taktirde veya kontrolün etkili olarak sağlanmadığı halde, kullanma izni sözleşmesi geçersiz olacaktır.

Madde 45 – toplu marka tescili veya tescil başvurusu, kullanma izni sözleşme konusu olamaz.

Madde 46 – niteliği veya kullanış şekli şariat veya kamu ahlakına aykırı olan isimler veya ticari ve kamu alanlarını, kuruluşun niteliği konusunda aldatan isim ve unvanlar, ticari ad olarak kullanılamaz.

Madde 47 – ticari unvanların zorunlu tescil yasalarına tabi olarak, bu tür isimler tescil edilmeden bile üçüncü şahısların yasa dışı eylemleri karşisinda korunur. Ticari unvanların, üçüncü şahıslar tarafından marka veya toplu marka olarak ve kamuyu aldatacak şekilde kullanılması, kanuna aykırı sayılacaktır.