Fikri mülkiyet Davası

Patent Davaları:

Bir mucit, bir işletme veya başka bir kuruş bir patent sahibib olduğunda ve o patentin haklari ihlal edildiğinde, sahibinin patent davası açma dışında birkaç alternatifi vardır.
Bir çok ihlal davası istenilen sonuca varıncaya kadar tkip edilse de, patent davaları genelde uzun ve çok maliyetlidir.
Bir patent davasının davacısı bireysel veya küçük işletmeler ola biliyorken, davalı taraflar genellikle sınırsız imkanlara sahip büyük şirketlerdir. Ve bu davaılar patent sahibinin idiasına her yönden agresif bir şekilde itiraz edecektir. Malesef bir patent davasına girdiğinizde geçerli bir patent ve güçlü bir iddiaya sahip olmak kazanmak için yeteli olmayacaktır. Davayı ne yaptığını bilen, ve bu konuda sahip olduğu deneyime ve kaynaklara dayanarak çözüm üretip kararlılıkla devam eden tarafın olacaktır!


Marka Davaları:

Marka ihlali nedir?
Marka ihlali bir ticari markanın veya hizmet markasının mal veya hizmetleri üzerinde veya bunlara bağlantılı olarak mal veya hizmet kayağı konusunda, kafa karışıklığına, aldatmaya veya yalnışa yol açabilecek şekilde kullanımıdır.
Biri bana marka ihlali davası açarsa ne olur?
Markasının ihlal edildiğine inan bir marka sahibi, bu yapılan ihlalin koşullarına bağlı eyalet mahkemesi veya federal mahkemede dava aça bilir. Çoğu durumda marka sahipleri federal mahkemeye başvurmayı tercih eder. Davacı eyalet davası açsa bile, davalınının davayı federal mahkemeye taşiması mümkün ola bilir.
Marka sahibi ihlali kanıtlaya biliyorsa, mevcut çözümler aşağdakilerden biri ola bilir:
Davalının söz konusu ticari markayı kulanmayı bırakması için mahkeme emri(ihtiyati tedbir) çıkartmak;
ihlal eden eşyaların imha edilmesini veya müsadere edilmesine ilişkin bir emir;
davalının karı, davacının maruz kaldığı zararlar ve davanın masrafları da dahil olmak üzere parasal yardım;
bazı durumlarda davalının davacıların avukatlık ücretlerini ödemesine dair bir emir.
Tersıne, mahkeme bunun yerine (1) davalının marka haklarını ihlal etmedğini, (2)davalının savunmanın davacının iddia/ddialarını çürütüese (3) marka sahibinin haklı olmamasının başka nedenlerini tespit ede bilir.


Hak ihlalinde bulunup bulunmadığımı nasıl anlaya bilirim?

Mahkemede bir markanın ihlal edildiğine dair iddiaları destelemek için, davacının geçerli bir markaya sahip olduğu, öncelik hakkına sahip olduğu(yani marka üzerindeki hakları davalınınkinden daha öncedir), ve davalının markasının mallar ve hizmetlerin kaynağı veya sponsorluğu konusunda tüketicide kafa karışıklığına yol açtığını kanıtlaması gerekir. Davalı asıl sicilde federal bir markaya sahipse, marka geçerliliği ve mülkiyeti ve markayı belirlenen mallar ve hizmetler altında ülke çapında kulanmasına yasal bir varsayım oluşur, anca k tüm bu varsayımlar dava sürecinde çürültüle bilir. Genellikle mahkeme, tüketiciler arasında kafa karışıklığı oluşup oluşmadığını belirlemek için, çeşitli faktörleri gösteren kanıtları dikatte alacaktır.
Çoğu zaman, en önemli olan faktörler,söz konusu markaların birbirine benzerlik derecesi ve tüketicide yanlişlikla iki tarafın sunduğu mallar ve hizmetlerin aynı kaynaktan gelme varsayımı oluşturacağının yüksek olup olmamasıdır.genelikle mahkemenin göz önünde bulunduracağı diğer konular, malların nerede ve nasıl reklamının yapıldığı, pazarlandığı ve satıldığı, satın alma koşulları; ihlal yaptığı iddia edilen markanın neden olduğu herhangi bir gerçek karışıklık kanıtı olup olmadığı; davalının markayı alma sebebi ve davalının mrkasının ne kadar güçlü olduğu.

Karışıklık olasılığının belirlenmesinde dikkate alınan faktörler ve bu faktörlerin ağırlığı, durumdan duruma değişir. Ayrıca ilgili kanıtların miktarı ve kalitesi davanın sonucu üzerinde önemli etkiye sahiptir.

Bir ticari marka sahibi, karıştırılma olasılığını iddia etmenin yanı sıra, ünlü bir markaya sahip olduğunu ve bnzer bir markanın kullanımının, markanın ayırt ediciliğini “bulanıklaştırarak”, markasının gücünü veya değerini azalttığını iddia ederek t markanın “seyreltilmesi” talebinde bulunabilir. karıştırılma olasılığı olmasa bile, tatsız veya sakıncalı bir şeye bağlayarak markanın imajını karartmak isteye bilir.
Deneyimli bir marka avukatı, davanızın özel koşullarını dikkate alarak, marka sahibinin iddialarının geçerliliği ve gücü hakkında size fikir verebilmelidir.